Verloren of gevonden

Filter

FAQ

Fietsen

Wat moet ik doen wanneer mijn (brom)fiets niet op www.verlorenofgevonden.be staat?

Je fiets kan gestolen zijn.  We raden je aan om aangifte van diefstal te doen. Dit kan online bij het E-loket van de Politie of bij je politiekantoor. 

Fietsen

Herstellen jullie ook fietsen?

Bij een fietscentrale of fietsendepot is geen hersteldienst beschikbaar.  Hiervoor kan je terecht bij een fietsenwinkel of andere reparatiepunten.

Fietsen

Wat moet ik doen wanneer ik mijn (brom)fiets kwijt ben?

Alle (brom)fietsen die bij een Fietscentrale/fietsendepot staan, kan je terugvinden op www.verlorenofgevonden.be. Zoek hier naar je (brom)fiets. Gebruik daarbij een zo goed mogelijke beschrijving van je (brom)fiets, onder andere: merk, kleur, type (bv. herenfiets, damesfiets, vouwfiets), graveernummer, Velo- of KUL-nummer.  

 

Fietsen

Wat moet ik doen wanneer ik mijn fiets, die in een overdekte fietsenstalling stond, niet meer kan vinden?

Onderstaande informatie geldt niet voor elke stad in België

Had je je fiets in een fietsenstalling gezet en kun je deze niet meer vinden? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

Indien je fiets foutief gestald stond, dan is de kans groot dat een medewerker je fiets verplaatst heeft naar een correcte plaats in de fietsenstalling. Zoek je fiets in dat geval op een andere plek in de fietsenstalling (meestal achteraan).

Het is ook mogelijk dat je fiets gestolen is. Hiervan kan je (online) aangifte doen bij het E-loket van de Politie of bij je politiekantoor. 

Fietsen

Hoelang worden opgehaalde (brom)fietsen bewaard?

Dit hangt af van de locatie.

Klik hier voor meer informatie over de bewaringstermijn van fietsen in Leuven.

Klik hier voor meer informatie over de bewaringstermijn van fietsen in Antwerpen.

 

Fietsen

Wat zijn de kosten als ik mijn (brom)fiets ophaal?

De kosten voor het ophalen van je (brom)fiets zijn per stad verschillend. Raadpleeg de website van je stad voor meer informatie. 

Fietsen

Waar kan ik mijn fiets laten merken?

Elke stad heeft het merken van fietsen geregeld. 

Lees hier waar je dit kan doen In de stad Antwerpen

Bij de Fietscentrale in Leuven kan je tijdens de openingsuren terecht om je fiets gratis te laten merken.  Het kan ook bij Fietspunt, VZW Velo en de Gemeenschapswachten.  De adresgegevens en openingstijden kan je vinden via de website van de stad Leuven.

 

 

Fietsen

Verkoopt de Fietscentrale Leuven tweedehands fietsen?

De Fietscentrale Leuven verkoopt geen fietsen. 
Fietspunt Leuven en de preventiedienst organiseren jaarlijks een particuliere tweedehandsfietsenmarkt tijdens de autovrije zondag. 

Fietsen

Wat is een goed slot?

Wil je de kans verkleinen dat je fiets gestolen wordt, investeer dan in een goed slot. Een goed slot is gemaakt van gehard staal. Het is groot genoeg om je fiets vast te maken aan een fietsenrek. Twee sloten zijn altijd veiliger dan één!

Hieronder enkele voorbeelden van goede sloten:  

cid:image001.png@01D4C79C.E853D220
Gevonden voorwerpen

Wat zegt de wetgeving over gevonden voorwerpen ?

Je zal het misschien niet verwachten, maar er is een aparte wet gewijd aan de rechten en plichten die burgers hebben ten aanzien van verloren en gevonden voorwerpen. Als je iets vindt dan zijn daar wettelijke consequenties aan verbonden. In deze wet is overigens bepaald dat de gemeente (en dus niet de politie) verantwoordelijkheid draagt voor de bewaring, de registratie en het beheer van verloren en gevonden voorwerpen. Hieronder vind je meer verduidelijking van de wet. Sinds 1/9/2021 kan de vinder zelf het voorwerp bewaren, dan is deze aansprakelijk voor de bewaring. 

NIEUWE WETGEVING SINDS 1 september 2021. 

Burgerlijk wetboek – Boek 3 – Titel 3: Eigendomsrecht – Ondertitel 2

Artikel 3.58  Gevonden zaken: verplichtingen 
1. De vinder van een roerende zaak moet redelijke pogingen ondernemen om de eigenaar terug te vinden. Vindt hij deze niet, dan moet hij daarvan uiterlijk binnen zeven dagen na de vondst aangifte doen bij een gemeente van zijn keuze, die deze in het daartoe bestemde register laat opnemen en, indien zij de eigenaar kent, deze binnen een maand na ontvangst van de aangifte per aangetekende zending uitnodigt om deze zaak of haar opbrengst te komen ophalen. Indien de zaak in andermans eigendom wordt gevonden, moet de vinder hiervan binnen dezelfde termijn de eigenaar per aangetekende zending inlichten.

Deze verplichtingen voor de vinder en de gemeente gelden niet voor zaken die buiten een woning zijn geplaatst om te worden opgehaald of op een vuilnisbelt te worden geworpen. Ze zijn daarentegen wel van toepassing op de goederen die de gemeente heeft moeten wegnemen om reden van veiligheid of het gemak van doorgang alsmede op de goederen die op de openbare weg geplaatst zijn ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting.

2. De vinder kan zelf de zaak bewaren dan wel deze laten bewaren door de gemeente. Naargelang het geval is de vinder of de gemeente aansprakelijk voor de bewaring van de zaken die zij hebben ontvangen of weggehaald, overeenkomstig de bepalingen van de bewaargeving uit noodzaak.

In geval de gemeente van bewaring niet die is waar de zaak werd gevonden, deelt haar bestuur de vondst  onverwijld mede aan deze laatste gemeente, welke hiervan in het register bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, melding maakt.

3. Indien zes maanden sinds de vondst verstreken zijn, kan, naargelang het geval, de vinder dan wel de gemeente te goeder trouw en op een economisch verantwoorde wijze beschikken over de zaak. In twee gevallen wordt van die termijn afgeweken:

  1. de vinder of de gemeente mag, zonder het verstrijken van die termijn af te wachten, beschikken over de zaken die vatbaar zijn voor bederf, die onderhevig zijn aan snelle waardevermindering of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid;
  2. de verplichte bewaartermijn voor fietsen is drie maanden.

In geval van verkoop wordt de opbrengst ter beschikking van de eigenaar of van zijn rechtverkrijgenden gehouden tot het verstrijken van de termijn die nodig is voor de verkrijging bedoeld in artikel 3.59.

Art. 3.59. Gevonden zaken: oorspronkelijke eigendomsverkrijging
1. De gevonden zaak blijft toebehoren aan zijn oorspronkelijke eigenaar. De eigenaar kan de zaak, dan wel de opbrengst ervan, terugvorderen uit handen van de vinder of de gemeente. Hij is verplicht de redelijke kosten van bewaring, behoud en opsporing te vergoeden. De vinder of gemeente heeft een retentierecht zolang deze verplichting niet is nagekomen.

Indien de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen zijn nagekomen, wordt de vinder of de gemeente aan wie de zaak is afgegeven, van deze zaak slechts eigenaar vijf jaar na de opname in het register van de gemeente waar de aangifte is gebeurd voor zover de oorspronkelijke eigenaar zich niet kenbaar heeft gemaakt.

2. Heeft de gevonden roerende zaak geen eigenaar, dan verkrijgt hij die deze in bezit neemt en de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen is nagekomen, daarvan onmiddellijk de eigendom.

3. Indien de eigenaar van een goed hierin een verborgen zaak vindt die geen eigenaar heeft, wordt hij hiervan eigenaar voor zover hij de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen is nagekomen.

Heeft een verborgen zaak geen eigenaar en wordt deze in andermans goed gevonden, dan behoort de zaak voor de helft toe aan de vinder die een persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht heeft en deze toevallig vindt, voor zover hij de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen is nagekomen.

De zaak behoort dan voor de andere helft toe aan de eigenaar van het goed waarin deze zaak gevonden wordt.

4. De vinder die geen eigenaar wordt en aan de op hem rustende verplichtingen heeft voldaan, heeft naar omstandigheden recht op een redelijke beloning vanwege de eigenaar.

Art. 3.60. Niet-opgehaalde zaken
Indien een eigenaar of een niet-eigenaar zaken toevertrouwt aan een detentor om te worden bewaard, bewerkt, hersteld of gereinigd, en deze zaken worden niet teruggenomen, dan verzoekt de detentor de eigenaar daartoe bij middel van een aangetekende zending, gericht tot de laatste bekende woonplaats.

Na verloop van een jaar te rekenen van de dag van deze aangetekende zending, kan de detentor de zaken doen verkopen onder de in artikel 3.58, 3, bepaalde voorwaarden.

De opbrengst van de verkoop wordt overgemaakt aan de detentor.  Na aftrek van het bedrag van zijn schuldvordering, keert hij het eventuele saldo uit aan de eigenaar of stort het, wanneer diens woon- of verblijfplaats onbekend is, op een afzonderlijke rekening met vermelding van de naam van de eigenaar. Dat laatste bedrag vervalt, in hoofdsom en interesten, van rechtswege aan de Schatkist na vijf jaar, tenzij dat bedrag, binnen die termijn, door de eigenaar wordt gevorderd.

Gevonden voorwerpen

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor gevonden (én verloren) voorwerpen?

In de nieuwe wet op het eigendomsrecht is bepaald dat de gemeente (en dus niet de politie) de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de bewaring, registratie en het beheer van de gevonden goederen.  Nieuw is dat sinds 1/9/2021 de vinder zelf het voorwerp kan bewaren, dan is deze aansprakelijk voor de bewaring.

Gevonden voorwerpen

Wat zijn mijn rechten/plichten als vinder van een voorwerp?

Je bent verplicht redelijke pogingen te ondernemen om de eigenaar terug te vinden. Vind je deze niet, dan moet je daarvan uiterlijk binnen 7 dagen na de vondst aangifte doen bij een gemeente naar je keuze, bij voorkeur dat van de plaats waar dat goed gevonden is, die deze in het daartoe bestemde register laat opnemen.

Gevonden voorwerpen

Mag ik een gevonden voorwerp thuis bewaren?

Sinds 1 september 2021 mag je een gevonden voorwerp thuis bewaren nadat je redelijke pogingen hebt ondernomen om de eigenaar terug te vinden.  Vind je deze niet, dan moet je daarvan uiterlijk binnen 7 dagen na de vondst aangifte doen bij een gemeente naar je keuze, bij voorkeur dat van de plaats waar dat goed gevonden is, die deze in het daartoe bestemde register laat opnemen. Indien je het voorwerp zelf bewaart dan ben je ook aansprakelijk voor de bewaring ervan.  

Indien de eigenaar niet gevonden wordt na 6 maanden dan kan je beschikken over het voorwerp doch het goed blijft eigendom van de eigenaar die tot 5 jaar na de vondst het voorwerp of de opbrengst kan terugvorderen.

Gevonden voorwerpen

Komen mijn persoonlijke gegevens op de website te staan?

Je persoonlijke gegevens komen niet op de website. Deze zijn alleen bekend bij de gemeente waar je de melding hebt gedaan.

Verloren voorwerpen

Waar kan ik mijn verloren voorwerp melden?

Je kunt via de website verlorenofgevonden.be melding maken van het verlies van een voorwerp. Deze melding wordt geregistreerd bij de gemeente. Je ontvangt een bevestiging van je melding met contactgegevens van de gemeente.

Dieren

Wat moet ik doen wanneer ik een huisdier gevonden heb/mijn huisdier kwijt ben?

Iedere persoon die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, is verplicht dit binnen de vier dagen toe te vertrouwen aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier heeft opgevangen of dat van zijn woonplaats.

Het gemeentebestuur vertrouwt het dier onverwijld en naargelang het geval, toe aan:

  • een persoon die het een behoorlijke verzorging en huisvesting verzekert;
  • een dierenasiel of dierentuin.

 

Indien het dier door het gemeentebestuur toevertrouwd wordt aan een dierenasiel of dierentuin, of afgestaan aan een persoon, moet het dier ten minste 45 dagen ter beschikking worden gehouden van zijn vroegere eigenaar.

Voor honden bedraagt deze termijn 15 dagen.

 

Na het verstrijken van deze termijnen wordt de houder van rechtswege eigenaar ervan.

 

De eigenaar van een zwervend, verloren of achtergelaten dier is een vergoeding verschuldigd voor de opname, de verzorgings- en de hoedekosten, ongeacht of de eigenaar het dier al of niet terugeist. Als het dier door de gemeente geplaatst werd bij een persoon, in een dierentuin of een asiel dan zullen de kosten voor hun rekening worden teruggevorderd door het gemeentebestuur.

Over organisatie

Hoe kan mijn organisatie zich aansluiten bij verlorenofgevonden.be?

Wil je als organisatie aansluiten op deze website en deelnemen aan dit initiatief? Klik hier

Over organisatie

Wie heeft verlorenofgevonden.be ontwikkeld?

Verlorenofgevonden.be is een initiatief van de lokale Politie Leuven, KU Leuven, de Stad Leuven en Vzw Velo om zoals in Nederland ook in België te komen tot één landelijke website. Het is een plek waar gevonden (brom)fietsen en voorwerpen worden gepubliceerd en waar de eigenaar zijn spullen eenvoudig kan terugvinden. Inmiddels is ook Antwerpen aangesloten en is het platform verder verbeterd. 

Fietsen

Waar vind ik alle informatie over fietsen in Antwerpen?

Alle info over fietsen in Antwerpen vind je terug op de website van de stad Antwerpen. Hier vind je onder andere info over fietsparkeren, labelen van fietsen, achtergelaten of gevonden fietsen, etc.

Over deze website

Is deze website conform de WCAG-norm ontwikkeld?

Deze website is getoetst op de norm.   

Gevonden voorwerpen

Waar kan ik het gevonden voorwerp melden?

Je kunt via de website verlorenofgevonden.be melding maken van het vinden van een voorwerp. Je moet daarbij een foto of meerdere foto’s doorsturen om de vondst kenbaar te maken.  Deze melding wordt geregistreerd bij de gemeente. Je ontvangt een bevestiging van je melding met contactgegevens van de gemeente.  Het voorwerp zal dan verschijnen op de website verlorenofgevonden.be.

Gevonden voorwerpen

Wat mag ik met het voorwerp doen na 6 maanden bewaring?

Indien de eigenaar niet gekend is mag je na 6 maanden, na de opname in het register van de gemeente, beschikken over het voorwerp. In geval van verkoop moet je de opbrengst ter beschikking houden van de eigenaar tot het verstrijken van de termijn van vijf jaar.

Gevonden voorwerpen

Wanneer word ik definitief eigenaar van het voorwerp?

Indien de eigenaar niet gekend is word je na 5 jaar, na de opname in het register van de gemeente, eigenaar van het voorwerp.

Gevonden voorwerpen

Welke rechten heb ik wanneer de eigenaar zijn voorwerp terugvordert?

Algemeen blijft een gevonden voorwerp toebehoren aan zijn oorspronkelijke eigenaar.  De eigenaar kan zijn voorwerp, dan wel de opbrengst ervan, terugvorderen.  Hij is verplicht de redelijke kosten van bewaring, behoud en opsporing te vergoeden.  Je hebt dan retentierecht (recht om het niet terug te geven) zolang deze verplichting niet is nagekomen.

Gevonden voorwerpen

Heb ik recht op een beloning als de eigenaar zijn voorwerp terugvordert?

Indien je als vinder alle verplichtingen hebt voldaan, heb je naar omstandigheden recht op een redelijke beloning vanwege de eigenaar.

Verloren voorwerpen

Komen mijn persoonlijke gegevens op de website te staan?

Je persoonlijke gegevens komen niet op de website. Deze zijn alleen bekend bij de gemeente waar je de melding hebt gedaan.

U gebruikt een verouderde browser, update uw browser om een goed werkende website te krijgen.

×